POpSy Backoffice System

Cjelokupan sustav za informatizaciju poslovanja

Poslovni sustavi

Cjelokupan sustav za informatizaciju poslovanja kroz koji je pokriven široki spektar djelatnosti. Iz modula u nastavku možete odabrati one koji pokrivaju vaše poslovanje

Naručite

već sada proizvod po mjeri Vaših potreba

Zašto POpSy Backoffice?

POpSy Backoffice je fleksibilna i skalabilna aplikacija zaokružena sa svim potrebnim modulima za vođenje poslovanja tvrtke.

24/7 podrška

Vrhunska profesionalna podrška 24 sata dnevno 7 dana u tjednu

30 godišnje iskustvo

Višegodišnje iskustvo u razvoju ERP programa

Skalabilno rješenje

Aplikacija prilagodljiva za različite domene poslovanja

Decoration

Moduli.

Robno/materijalno poslovanje

Obuhvaća evidentiranje poslovnih promjena na zalihama sa mogućnošću ekranskih pregleda i ispisa te automatskog prijenosa podataka u modul financijskog poslovanja - Glavnu knjigu. Evidentiraju se podaci o poslovanju skladišta sirovina, materijala za izradu, pomoćnih sredstava za sustav proizvodnje (izrade, pružanja usluga), podaci o proizvedenim dobrima koja se modelom obrade podataka evidentiraju putem skladišta gotove robe. Uspostavljanjem adekvatnog modela obrade podataka i njihovog knjigovodstvenog praćenja mogu se modulom robno/materijalnog poslovanja zadovoljiti potrebe praćenja poslovnih promjena u različitim sustavima proizvodnog, uslužnog ili trgovačkog tipa. Modul robno-materijalnog poslovanja nadovezuje se na modul Šifrati i module Saldakonti kupaca/dobavljača te Financijsko poslovanje, poštujući princip integralnosti obrade podataka. Modul obuhvaća i rješenja za razmjenu podataka sa modulom maloprodaje u sustavima trgovačkog tipa.

Poslovanje nabave

Obuhvaća evidentiranje podataka o poslovnim promjenama sa dobavljačima, pregled i ispis uobičajenih izvješća i obrazaca te automatski prijenos podataka u modul financijskog poslovanja – Glavnu knjigu, kao i porezne evidencije koje se proslijeđuju prema Poreznoj upravi. Modul se nadovezuje na modul materijalnog poslovanja i omogućava da se, ovisno o organizaciji poslovanja, podaci modula materijalnog poslovanja obuhvaćaju putem modula poslovanja nabave i obrnuto, da se podaci modula poslovanja nabave obuhvaćaju putem modula materijalnog poslovanja. Iste se ekranske forme koriste za unos, ispravak, brisanje i pregled podataka o poslovanju nabave.

Poslovanje prodaje

Sadrži programska rješenja za obuhvat podataka o segmentu poslovanja sa kupcima. Omogućeno je fakturiranje prodane robe, materijala i izvršenih usluga na istom računu, uz istovremeno vezivanje i evidntiranje podataka modula robnog i materijalnog poslovanja. Podaci unesenih računa mogu se komitentima proslijeđivati u obliku eRačuna, sa mogućnošću praćenja statusa poslanih eRačuna. U kombinaciji sa REDOK sustavom i modulom obuhvata podataka o narudžbama kupaca, podaci preuzeti putem REDOK sustava automatski se prenose u otpremnice iz kojih se generiraju izlazni računi. Podaci analitičkog knjigovodstva poslovanja prodaje automatski se, putem definiranih shema knjiženja prenose u temeljnice glavne knjige kao i porezne evidencije koje se proslijeđuju prema Poreznoj upravi.

Platni promet

Omogućava evidentiranje podataka o platnom prometu sa bankama, uz istovremeno zatvaranje plaćenih obaveza i naplaćenih potraživanja od poslovnih partnera, te direktno knjiženje podataka platnog prometa koji se ne odnose na analitička knjigovodstva kupaca i dobavljača u modul financijskog poslovanja – Glavnu knjigu. Omogućava se prihvat podataka platnog prometa sa bankama putem eServisa banaka. Primjenom koncepta kompletiranja evidentiranih podataka o poslovnim promjenama u modulima robnog, materijalnog, poslovanja nabave, prodaje i platnog prometa omogućava se primjena tzv. koncepta 'unosa u nastavcima'.

Financijsko poslovanje

Glavna knjiga – obuhvaća rješenja za knjiženja transakcija putem naloga – temeljnica i automatski prihvat podataka iz preostalih analitičkih kjnigovodstava, preglede i ispise standardnih izvješća (brutobilanca, kartica konta, račun dobiti i gubitka, financijski rezultat, …). Modul sadrži rješenja za formiranje poreznih evidencija (Knjiga URA/IRA) u bliku podesnom za razmjenu sa sustavom ePorezna. Pored standardnih oblika izvješća, (brutobilanca, kartica konta, …) korisnik može sam koncipirati svoje oblike izvješćivanja i definirati ih putem seta parametara.
Podaci o zaključenim obračunskim razdobljima pospremaju se u arhivu i omogućava se njihovo korištenje u formama pregleda i ispisa ili kao osnovu za usporedbe rezultata poslovanja putem obrazaca računa dobiti i gubitka i financijskog rezultata

Obračun plaća

Obuhvaća rješenja za kadrovsku evidenciju sa obračunom plaća za zaposlenike. Modul sadržava rješenja za obuhvat podataka o šifrantima vezanim za kadrovsku evidenciju i obračun plaća. Omogućava evidentiranje podataka koji su osnov za obračun plaća (redovni rad, bolovanja, razne naknade i dr.) koji su osnov za obračun plaće, poreza i doprinosa sukladno zakonskim propisima. Temeljem obračunatih podataka formiraju se izvješća o obračunu u vidu listi, omogućava se ispis virmana i pripremaju podaci za JOPPD obrazac te poslovne banke putem koji se vrši isplata. Obračunati podaci pohranjuju se u arhivu iz koje je moguće dobijanje raznih izvješća.

Osnovna sredstva

Obuhvaća rješenja za evidentiranje podataka o osnovnim sredstvima i knjigovodstvene obrade vezane za osnovna sredstva (amortizacija). Temeljem evidentiranih podataka i izvršenih obrada dobivaju se izvješća koja mogu poslužiti za knjiženja poslovnih promjena vezanih za osnovna sredstva u Glavnu knjigu (amortizacija, promet osnovnih sredstava).

Prednosti POpSy Backofficea.

Jednostavane i pregledne forme

Pažljivo dizajnirane forme kako bi olakšale i ubrzale rad kod unošenja i pregleda podataka.

Integracija

Jednostavna integracija sa drugim vanjskim sustavima

Javite nam se

porazgovarat ćemo o tome kako naša programska rješenja mogu unaprijediti Vaše poslovanje